Algemene Ledenvergadering 23 april

Westeinde van dinsdag 23 april 2019, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018 (bijlage)
5. Financieel jaarverslag 2018 (bijlage)
a. Verslag kascommissie
b. Benoeming nieuw lid kascommissie
6. Jaarverslag 2018 (bijlage)
7. Bestuurszaken – aftreden secretaris per 01.08.2019
8. Stand van zaken zonnepark Westeinde
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Keep it cool – film
12. Groepsgesprek/discussie n.a.v. de film

Geplaatst in Algemeen nieuws.